FORMULÁR NA REGISTRÁCIU UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

Prosíme o úplné vyplnenie všetkých položiek formulára, aby sme získali čo najpresnejší obraz o vašich požiadavkách na sprostredkované zamestnanie.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Máte záujem o prácu v zahraničí?*

ÁNONIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O akú pozíciu máte záujem?*


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ktorú krajinu preferujete? (môžete vybrať viac možností)*

RakúskoNemeckoHolandskoFínskoNórskoČeskoSlovensko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Akým jazykom sa dohovoríte na komunikatívnej úrovni? (aj cez telefón):*

AnglickýNemeckýžiadny iba Slovenský

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kedy najskôr máte záujem vycestovať:*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Viete vycestovať vlastným autom?*

ÁNONIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosím pošlite nám Váš aktuálny životopis v nemeckom alebo anglickom jazyku (nižšie viete pripojiť súbor z vášho počítača):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplnením nižšie požadovaných údajov a odoslaním formulára tlačidlom Odošli formulár nám odošlete Váš súhlas. Ďakujeme.

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)

Vyššie uvedená dotknutá osoba odoslaním tohoto formulára udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti In Box Agency, s.r.o., Palackého 8, 040 01 Košice, IČO: 36 600 865 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) s cieľom výberového konania na obsadenie pracovného miesta sprostredkovaného prevádzkovateľom u tretej osoby (zamestnávateľa).

Tento súhlas dotknutá osoba pošle cez formulár na webovej stránke prevádzkovateľa www.inboxagency.sk/suhlas ako prílohu k životopisu, ktorý zasiela na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pri ponuke práce (info@inboxagency.sk, cv@inboxagency.sk, office@inboxagency.sk).

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania, po ktorom budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@inboxagency.sk, na ktorú je zasielaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa https://inboxagency.sk/gdpr/ v časti Osobné údaje.